‘పూలతిలకా గీతిక’ ప్రక్రియ

#గంగ నాటియమాడుతు జటిలో ఒదిగి ఝరియై భువికి జారెను ఫలియించెను భగీరథుని ప్రయత్నము గంగావతరణతో #చీకటి కమ్మినగాని చింత వలదు కదులు కాలము మనకు...

చిమ్నీలు ప్రక్రియ

పువ్వు వసంతపు పువ్వా చిందులు వేస్తావు పరిమళమే నువ్వా తోటంత పసరావు గువ్వలు వాలి గమ్మత్తు చేసేను చల్లని ఈ గాలి దోబూచులాడేను సిరివెన్నెలలే...

రెక్కలు (Rekkalu poem pattern)

లక్షణాలు- రెక్కలు ఆరుపాదాల ప్రక్రియ. దీనికి ఎలాంటి నియమం లేదు కాని మొదటి నాలుగు పాదాల తర్వాత ఒక ఎడం, దాని తర్వాత రెండు పాదాలువస్తాయి....

విభిన్న భావాలు (Diversified Thoughts)

చిరునవ్వు చిరునవ్వుల మల్లెలు, వెదజల్లును ప్రియమైన పరిమళము నవ్వుల సుధ ప్రోక్షణలు, దివినుండి దిగిన సింధుజము రవికిరణాలవలె ఓజస్వితము,...

ప్రేరణల వెలుగులు

#ధ్యేయం దృఢంగా ఉంచు నీ ధ్యేయం చేస్తూ ఉండు నీ ప్రయత్నం ఆగనీయకు నీ పోరాటం రానే వస్తుంది విజయ ఘట్టం #విద్య నేర్చిన విద్య విలువైనది చేర్చుకో...

భారతి అనంతం నీ కీర్తి

ఏదేశమేగినా ఎందుకాలిడినా పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతిని ఏ పాటను విన్నా, రాగాలెన్ని వినికిడిన భరతమాత గొంతుకు వేరేది సాటి లేదురా స్వర్గ...

కృష్ణదేవరాయలు

విజయనగర సామ్రాజ్యం, చరిత్ర పుటాలలో పసిడి విభవము ప్రకాశించిన పర్వ శకం.. కృష్ణదేవరాయుల ఆస్థాన భవ్యాలను చదివిన ప్రతి హృదయంలో ఆ రాజవైభోగము...

 
Woman Writing